ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-13/01

Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna  sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij   ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
 – životopis – vlastoručno potpisan
    – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
    – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
       stručnog ispita (preslika)
    – domovnicu (presliku)
    – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
      zavoda za mirovinsko osiguranje)
    – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava  prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.