NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA- NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                                   tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                               dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Odgojitelja – na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno, 1 izvršitelj/ica, M/Ž

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj:133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Smiješak.    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne Novine“, broj: 82/08, 138/12). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu treba priložiti sljedeće:

  1. Curriculum vitae (životopis)
  2.  Domovnicu ili dokaz o državljanstvu EU
  3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene  ovim natječajem (diploma).                                                                                                      
  4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (svjedodžba o položenom stručnom ispitu).       
  5. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne    stariji od dana objave natječaja).
  6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju:                                                                   -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.    stavak 2.), ne starije od dana objave  natječaja
    -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak  25. stavak 4.), ne starije od dana objave natječaja,
  7. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).                                                       Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                                              STAROGRADSKA ULICA   22                                                                                         

48 000 KOPRIVNICA        

(s naznakom: „Prijava na Natječaj za odgojitelja“)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru  kandidata.

Dječji vrtić Smiješak zadržava pravo poništenja natječaja.                                                               Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

 

KLASA: 601/02-20/02-01                                                                                                                                URBROJ: 2137-72/01-11/01-5

Natječaj je objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrtic-smijesak.com                                            Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“                                                                                          Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje