Arhiva autora: smijesak

N A T J E Č A J za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE

Klasa: 601-03/21-06

Ur.broj: 2137-72/01-21-01/06

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  31.08.2021., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)
 •  na određeno NEpuno radno vrijeme – 1 izvršitelja

 

 

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
 2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 

 

 

U Koprivnici, 31 . kolovoza  2021.

Ravnateljica:

Martina Repić, bacc.praesc.educ

 

 

 

 

Dječji vrtić Smiješak, Starogradska 22, 48000 Koprivnica, OIB: 33533898722

web: vrtic-smijesak.com,  e-mail: dvsmijesak@gmail.com, tel:  048/621-620

Ravnateljica: Martina Repić

N A T J E Č A J ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

 

Klasa: 601-03/21-05
Ur.broj: 2137-72/01-21-01/05

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  31.08.2021., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
 •  na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelja

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 

U Koprivnici, 31 . kolovoza  2021.

Ravnateljica:

Martina Repić, bacc.praesc.educ

 

 

Dječji vrtić Smiješak, Starogradska 22, 48000 Koprivnica, OIB: 33533898722

web: vrtic-smijesak.com,  e-mail: dvsmijesak@gmail.com, tel:  048/621-620

Ravnateljica: Martina Repić

N A T J E Č A J za radno mjesto POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica 27.08.2021.

objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Domovnicu
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

 

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (ODREĐENO RADNO VRIJEME)

Klasa: 601-03/21-03

Ur.broj: 2137-72/01-21-01/03

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  07.07.2021., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
 •  na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

U Koprivnici, 7. srpnja  2021.

Ravnateljica:

Martina Repić, bacc.praesc.educ

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (NEODREĐENO RADNO VRIJEME)

Klasa: 601-03/21-02

Ur.broj: 2137-72/01-21-01/02

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  07.07.2021., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
 •  na neodređeno puno radno vrijeme   – 1 izvršitelja

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

      Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 U Koprivnici, 7. srpnja  2021.

                                                                                            Ravnateljica:

                                                                          Martina Repić, bacc.praesc.educ

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU

POŠTOVANI  RODITELJI  NOVOUPISANE  DJECE 

ZA  2021./2022.  PEDAGOŠKU  GODINU,

OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  1.  RODITELJSKI  SASTANAK  ODRŽATI 

29.LIPNJA 2021. (UTORAK)  S  POČETKOM  U  17  SATI 

U  PROSTORU  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“, 

STAROGRADSKA  22,  KOPRIVNICA.

 

VESELIMO  SE  SUSRETU!

ZAŠTITA DJECE NA INTERNET

Posljednjih godina bilježi se povećana upotreba elektronskih medija među djecom i mladima, a trend korištenja raznih elektronskih uređaja započinje već u predškolskoj dobi. Nerijetko djeca već prije polaska u školu posjeduju mobitele ili tablete koji im omogućuju spajanje na internet, skidanje i igranje igrica, komunikaciju s drugim korisnicima raznih društvenih mreža.

Internet djeci može poslužiti kao izvanredno sredstvo komuniciranja i učenja ukoliko se koristi pametno. Uređaje koji imaju pristup internetu djeca ne bi smjela koristiti bez nadzora odrasle osobe.

Vodeći se time, djelatnici Ureda za prevenciju PU Koprivničko-križevačke, posjetili su DV ˝Smiješak˝ i održali interaktivnu radionicu za djecu skupina ˝Bubamare˝ i ˝Cvjetići˝ kako bi djecu upoznali s načinima sigurnijeg korištenja interneta. Kroz razgovor s djecom, došlo se do spoznaja da velik broj njih ima pristup uređajima s priključkom na internet, samostalno skidaju igrice, pregledavaju sadržaje na društvenim mrežama te su izloženi igricama neprimjerenima njihovoj dobi.

Interes roditelja i njihova uključenost u djetetove aktivnosti korištenja interneta od presudne su važnosti za zaštitu djece od nepoželjnih posljedica, stoga iz PU Koprivničko-križevačke najavljuju i tematske radionice za roditelje.

IMG-20210519-WA0002

 

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OBITELJI

Izložbom dječjih radova na središnjem gradskom trgu u Koprivnici, u organizaciji Dječjeg gradskog vijeća, 15. svibnja je obilježen Međunarodni dan obitelji. Prigodne crteže, s tematikom obitelji izložili su učenici svih koprivničkih vrtića, osnovnih škola te COOR-a „Podravsko sunce“.

Prekrasnim likovnim radovima svoj doprinos dala su i djeca našega vrtića, polaznici skupina “Bubamare” i “Cvjetići”.

IMG-8c21a97848f4ce387340e341ef7fc1b8-V – kopija IMG-33d6ad52342303f34e5659973bef9ceb-V – kopija Screenshot_20210515_152817 – kopija

ŽIVJETI ZDRAVO U VRTIĆU

Ove godine, povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, u tjednu od 6. do 9. travnja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u sklopu projekta ˝Živjeti zdravo˝ organizirao je Tjedan zdravlja u vrtiću. DV ˝Smiješak˝u projekt je uključen od samih početaka pa se i ovoga puta uključio brojnim aktivnostima.

Tjedan zdravlja u vrtiću pokrenut je kako bismo zajedno s djecom i obiteljima osvijestili važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučili nove načine kako djeci približili zdrave navike. Tijekom tog tjedna vrtići, igraonice, knjižnice, udruge, obitelji i svi sudionici mogu pokazati svoje aktivnosti brige o zdravlju djece putem uzbudljivih natječaja i zabavnih edukativnih aktivnosti.

Aktivnosti su organizirane tako da se svaki dan obilježava jedna od aktivnosti važnih za očuvanje zdravlja. Tako se u utorak, 6. travnja, s djecom razgovaralo o važnosti tjelesne aktivnosti pod geslom ˝Uskočimo U Utorak!˝. Srijeda, 7. travnja, je najvažniji dan u obilježavanju ovog tjedna, ˝Svjetski dan zdravlja˝.  Ove godine tema Svjetskog dana zdravlja je ˝Izgradimo pravedniji, zdraviji svijet˝. U tu svrhu podsjetili smo se da nismo svi isti i da nemamo iste mogućnosti ni sposobnosti, ali da svi imamo pravo na zdravlje. Za zdravlje je važna i pravilna prehrana koja nije dostupna svima te su aktivnosti bile usmjerene i na temu prehrane uz moto ˝Super-zdrava Srijeda˝. U četvrtak, 8. travnja, moto je bio ˝Čuvamo Čistu vodu u Četvrtak!˝, provedbom brojnih aktivnosti o važnosti vode za život. Na samom kraju tjedna, u petak, aktivnosti su bile vezane uz geslo ˝Probdijmo Pospani Petak˝ uz osvješćivanje važnosti odmora i sna za zdravlje.

U ovogodišnjem Tjednu zdravlja u vrtiću sudjelovala su djeca svih odgojno-obrazovnih skupina našeg vrtića.

Screenshot_20210411_191400 (Copy) BeFunky-collage (1) (Copy) BeFunky-collage (3) (Copy) BeFunky-collage (4) (Copy) BeFunky-collage (5) (Copy) BeFunky-collage (6) (Copy) BeFunky-collage (7) (Copy) BeFunky-collage (8) (Copy) BeFunky-collage (9) (Copy) BeFunky-collage (11) (Copy) BeFunky-collage (12) (Copy) BeFunky-collage (Copy)