Arhiva autora: smijesak

ZAVRŠNI IZLETI ˝CVJETIĆA˝I ˝BUBAMARA˝

Nakon dvogodišnje stanke, dječjim vrtićima ponovno je dozvoljeno organiziranje izleta. Tu priliku dobro su iskoristile skupine ˝Cvjetići˝i ˝Bubamare˝.

˝Cvjetići˝su se uputili u Zagreb gdje su pogledali predstavu ˝Pipi Duga Čarapa˝ u Kazalištu Trešnja, a potom su posjetili Muzej iluzija koji su obišli uz stručno vodstvo. Nakon Zagreba, uslijedio je odlazak u Dugo Selo na imanje obitelji Bunčić gdje su se izletnici okrijepili ručkom, sladoledom i igrom na igralištu.

20220510_094916 (Copy) – kopija 20220510_094920 (Copy) 20220510_122421 (Copy) 20220510_133603 (Copy) IMG-4d4e303351314ff228b81b9b31836f99-V (Copy) IMG-6b8b9bade4e21d8ef8bcf73cc149f304-V (Copy) IMG-00945e547656f3ddf868cd3c8cad6649-V (Copy) IMG-b996e7facde416c23593a32e119ba42f-V (Copy)

˝Bubamare˝su svoj izlet realizirale u Đurđevcu. Uz usputno stajanje u repaškoj šumi gdje su vidjeli stoljetne hrastove te u Molvama gdje su posjetili crkvu, najzanimljiviji sadržaji dočekali su ih u Đurđevcu. Obilazak Starog grada, scenski prikaz Legende o Picokima, posjet muzeju i zoološkom vrtu, renesansne igre, odlazak u  Posjetiteljski centar Đurđevački pijesci samo su neki od mnoštva sadržaja koji su na male izletnike ostavili velik dojam.

IMG_20220614_104523 (Copy) IMG_20220614_110542 (Copy) IMG_20220614_110612 (Copy) IMG_20220614_111718 (Copy) IMG_20220614_132347 (Copy) IMG_20220614_134839 (Copy) IMG-8f3ee10d990c0339824d844e6c2e9d63-V (Copy) IMG-11face243d976d5c92bf2ffee7728c70-V (Copy)

˝BUBAMARE˝ SUDJELOVALE U AKTIVNOSTIMA DV ˝TRATINČICA˝

Dječji vrtić Tratinčica provodi program Erasmus+ pod nazivom ˝Kreni naprijed˝ u sklopu kojega su neke od odgojiteljica polazile tečajeve na kojima su stekle spoznaje o obrazovanju u prirodi, inkluziji kroz dramske igre i glazbu, razvoju prosocijalnih vještina i svijesti o sebi.

Kroz mnogobrojne aktivnosti u gradskom parku, predstavile su stečena znanja odgojiteljicama i djeci ostalih vrtića s područja grada.

U aktivnosti su se uključile naše ˝Bubamare˝ i u parku provele vrlo sadržajno i zanimljivo prijepodne.

IMG_20220615_090531 (Copy) IMG_20220615_094932 (Copy) IMG_20220615_100616 (Copy) IMG_20220615_102310 (Copy) IMG-47ebe5e7ac05ebd6bd25a270f565455e-V (Copy) IMG-b09c66b948350ed45d0602a8664e12b8-V (Copy)

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA-SPREMAČ/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  10.06.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)
 3. mogućnost samostalne pripreme obroka uz praćenje normativa prehrane

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-07/22-06

UR.BR.:2137-72/01-22-01/06

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  10.06.2022. objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)
 3. mogućnost samostalne pripreme obroka uz praćenje normativa prehrane

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-07/22-05

UR.BR.:2137-72/01-22-01/05

˝CVJETIĆI˝U EDUKATIVNOM POSJETU

Skupina ˝Cvjetići˝, sa svojim odgojiteljicama Valentinom Kovaček Mikulan i Sandrom Grivić Jurišić, posjetila je Kompostanu Herešin u sklopu Dana otvorenih vrata. Najprije su obišli Reciklažno dvorište gdje su saznali kako se sve vrste otpada iz kućanstva mogu odložiti u neki od spremnika u dvorištu, a i sami su se pohvalili znanjem o tome koji otpad odlažu u spremnike koje imaju kod kuće.

Na Kompostani Herešin saznali su kako kuhinjski i vrtni otpad postaje kompost, a kroz postrojenje za preradu biorazgradivog otpada provela ih je Petra Kolarić Kapusta, voditeljica Kompostane. ˝Cvjetići˝ su pokazali da znaju odvajati i biorazgradivi otpad te da učenjem od malih nogu nastaju dobre navike kojih će se zasigurno pridržavati i kasnije životu.

Osim Kompostane i Reciklažnog dvorišta, obišli su i postrojenja na Pročistaču otpadnih voda te saznali na koji način se otpadne vode filtriraju te pročišćene  ponovno vraćaju u prirodu.

20220428_091114 (Copy) IMG-20220502-WA0001 (Copy) IMG-20220502-WA0002 (Copy) IMG-20220502-WA0003 (Copy) IMG-20220502-WA0004 (Copy) IMG-20220502-WA0005 (Copy) IMG-20220502-WA0006 (Copy) IMG-20220502-WA0007 (Copy) IMG-20220502-WA0008 (Copy) IMG-20220502-WA0009 (Copy) IMG-20220502-WA0011 (Copy) IMG-20220502-WA0012 (Copy)

˝CVJETIĆI˝AKTIVNO OBILJEŽILI SVJETSKI DAN VODA

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine kako bi se skrenula pozornost ljudi diljem svijeta na važnost očuvanja vode za piće. Ovogodišnja tema su „Podzemne vode“, a ime kampanje glasi „Podzemne vode – učinimo nevidljivo vidljivim“.

Tom su prigodom u skupini ˝Cvjetići˝ugostili predstavnike Koprivničkih voda kojima su djeca demonstrirala razne pokuse s čistom i zagađenom vodom, otkrivala svojstva vode te raspravljala o važnosti pitke vode. Predstavnici Koprivničkih voda djeci su odgovarali na mnogobrojna pitanja te govorili o važnosti pročišćavanja otpadnih voda i njihovom vraćanju u prirodu. Ujedno je dogovoren i posjet skupine Pročistaču otpadnih voda u Herešinu.

IMG-20220325-WA0000 (Copy) – kopija IMG-20220325-WA0001 (Copy) – kopija IMG-20220325-WA0002 – kopija IMG-20220325-WA0003 IMG-20220325-WA0004 (Copy) – kopija – kopija IMG-20220325-WA0005 (Copy) – kopija – kopija IMG-20220325-WA0007 (Copy) – kopija IMG-20220325-WA0006 (Copy)

 

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  28.3.2022.objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

KUHAR/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)
 3. mogućnost samostalne pripreme obroka uz praćenje normativa prehrane

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-07/22-04

UR.BR.:2137-72/01-22-01/04

 

 

˝MALI ZELENI SMJEŠKIĆI˝ BRINU ZA PTICE ZIMI

Polaznici starije odgojne skupine ˝Cvjetići˝, a ujedno i polaznici dodatnog Programa za očuvanje okoliša i održivi razvoj, kroz svoja se druženja susreću s mnogim temama vezanima uz prirodu, zavičaj u kojem živimo te očuvanjem istoga. Također, svake se zime pobrinu da ptice stanarice ne ostanu gladne. Tako su i ove godine u dvorištu vrtića postavili raznovrsne hranilice u čijoj su izradi marljivo sudjelovali te su ih napunili slasnim sjemenkama i tako pticama omogućili da lakše prebrode zimu.

1643905316668 (Copy) 1643905332207 (Copy) 1643905353182 (Copy) IMG-5b08701b9ceb13d216f4d1a0d266f758-V (Copy)    IMG-7b66324940757bc529e7b8693a1563ba-V (Copy) IMG-9cddca0f466499668b77826d8cbe7672-V (Copy) IMG-81f16678e86aeee9e571776d8078e94d-V (Copy) IMG-416a4749014273d7c9b739925a9dca0d-V (Copy) IMG-9832792f358adfbf1b35e4929d6dd35c-V (Copy) IMG-cc8563893b4401001dafe7cd0f57cfa1-V (Copy)