Arhiva kategorije: Obavijesti

Natječaj za radno mjesto PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-30/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
 2. položen stručni ispit za psihologa

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.      Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest       mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

          Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-18/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-29/01                                      Koprivnica, 5. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja      predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna          sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom    odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim       propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava     prednosti.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili

e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja

odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 5.08.2018.

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

20.2.2018. (utorak) i 21.2.2018. (srijeda)

od 15:00 do 17:00 sati

22.2.2018 (četvrtak) i 23.2.2018. (petak)

od 07:00 do 09:00 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Eva Trošelj

 

Rezultati natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice

Na temelju natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice, objavljenog 12.12.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 5. sjednici donijelo odluku o prihvaćanju Nikoline Šulj na mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja, objavljenog 8.12.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 5. sjednici donijelo odluku o prihvaćanju Helene Piliček i Marine Matulec na radno mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Dječji vrtić „Smiješak“

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

e-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

tel:048/621-620

J A V N I   P O Z I V

Na temelju čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica raspisuje

                                                                   N A T J E Č A J

                     za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA – na određeno (12 mjeseci), puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša  stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni  diplomski studij  ili specijalistički studij  za odgojitelja

– sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu (zamolbu) priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis osiguranja iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. presliku domovnice
 4. presliku rodnog lista
 5. presliku osobne iskaznice
 6. životopis (vlastoručno potpisan)
 7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Natječaj je otvoren od 12.12.2017. do 19.12.2017. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj za izbor pripravnika odgojitelja” poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska 22, 48 000 Koprivnica.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica.

                                                                                                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak”

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

e-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

tel:048 621 620

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 31. Statuta Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja   predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša    stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni    diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu (zamolbu) priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 3. elektronički zapis osiguranja iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku domovnice
 5. presliku rodnog lista
 6. presliku osobne iskaznice
 7. životopis (vlastoručno potpisan)
 8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu dostaviti rješenja kojima dokazuju prava prednosti pod jednakim uvjetima.

Natječaj je otvoren od 8.12.2017. do 15.12.2017. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj” poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska 22, 48 000 Koprivnica.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak”