Arhiva kategorije: Obavijesti

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                       tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                      dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  18.5.2023.objavljuje

N A T J E Č A J

KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 14 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA: 601-05/23- 01/06

UR.BR.:2137-72/01-23-01/06

 

 

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

KLASA: 601-05/23-05

UR.BR.:2137-72/01-23-01/05

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  18.05.2023., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE – na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

 

 • na neodređeno radno vrijeme  – 1 izvršitelj
 • na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja;
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu ne starije od dana od objave Natječaja;

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića  „Smiješak“ Koprivnica dana 18. svibnja 2023. godine. Rok za podnošenje prijava na Natječaj s traženim prilozima je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica.

Prijave na Natječaj s traženim prilozima odnosno dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić „Smiješak“ Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica, s naznakom na omotnici: „Prijava na natječaj za radno mjesto odgojitelja“.

Prijave se mogu dostaviti i na  email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 

Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ima pravo ne izabrati niti jednog kandidata na pojedino radno mjesto odnosno poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično u odnosu na pojedino radno mjesto.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru. Dječji vrtić zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate o rezultatima Natječaja putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da je Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ovlašten prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

U Koprivnici, 18.05.2023.

 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  VIJEĆA:

Matija Dolenec, ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

KLASA: 601-05/23-04

UR.BR.:2137-72/01-23-01/04

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  29.03.2023., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

 1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE – na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

 

 •  na neodređeno puno radno vrijeme   – 1 izvršitelj
 •  Na određeno radno vrijeme  (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja;
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu ne starije od dana od objave Natječaja;

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića  „Smiješak“ Koprivnica dana 29. ožujka 2023. godine. Rok za podnošenje prijava na Natječaj s traženim prilozima je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica.

Prijave na Natječaj s traženim prilozima odnosno dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić „Smiješak“ Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica, s naznakom na omotnici: „Prijava na natječaj za radno mjesto odgojitelja“.

Prijave se mogu dostaviti i na  email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 

Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ima pravo ne izabrati niti jednog kandidata na pojedino radno mjesto odnosno poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično u odnosu na pojedino radno mjesto.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru. Dječji vrtić zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate o rezultatima Natječaja putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da je Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ovlašten prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

U Koprivnici, 29.03.2023.

 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  VIJEĆA:

Matija Dolenec, ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA ZA 2023/24

PLAN UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

 

U Dječjem vrtiću „Smiješak“ upis djece biti će proveden u sljedećem terminu:

(od ponedjeljka do petka)  13.02.2023. do 17.02.2023.

 

Svu traženu dokumentaciju potrebno je poslati na slijedeću adresu:

ured.dvsmijesak@gmail.com

Kod upisa djeteta treba  priložiti navedenu dokumentaciju:

 1. Zahtjev za upis djeteta – podaci o djetetu (obrazac Zahtjeva za upis djeteta preuzima se na internetskoj stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“) – ispunjen i potpisan

Zahtjev za predbilježbu za upis u 2023.-2024.

 1. Preslika rodnog lista djeteta u dva primjerka
 1. Preslika  osobne  iskaznice  djeteta  ili  Uvjerenje  o prebivalištu djeteta,  ne  starije od 6 mjeseci u dva primjerka
 1. Preslike  osobnih  iskaznica roditelja  ili  Uvjerenje  o  prebivalištu  ne  starije  od  6 mjeseci u dva primjerka
 1. Ostala dokumentacija ukoliko se ostvaruje određeni pravni interes

Dokumentaciju je potrebno slati na e-mail vrtića  ured.dvsmijesak@gmail.com  u razdoblju

od 13. do 17. 2.2023. godine te se dodjeljuje pripadajući broj za praćenje upisa.

Informacije o upisu roditelji mogu dobiti u terminima upisa na broj telefona 621-620.

Upiti roditelja se mogu slati  na e –mail vrtića sa naznakom – „UPISI U VRTIĆ“

Natječaj za radno mjesto Spremač/ica

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO– SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  2.2.2023. objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

SPREMAČ/ICA (NKV ili SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 14 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA:601-05/23-03

UR.BR.:2137-72/01-23-01/03

Natječaj za radno mjesto Kuhar/ica – Spremač/ica

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  2.2.2023.objavljuje

N A T J E Č A J

KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 14 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA: 601-05/23-01

UR.BR.:2137-72/01-23-01/01

Natječaj za radno mjesto Pomoćni kuhar/ica – spremač/ica

N A T J E Č A J ZA RADNO MJESTO pomoćni KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
  tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica  2.2.2023.objavljuje

N A T J E Č A J

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću  („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se: poštom ili osobnim putem na adresu Dječji vrtić „Smiješak, Starogradska ulica 22, Koprivnica te putem email-a : dvsmijesak@gmail.com u roku od 14 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića.

KLASA: 601-05/23-02

UR.BR.:2137-72/01-23-01/02

Natječaj za radno mjesto ravnatelj/ica

Dječji vrtić „Smiješak“
Starogradska ulica 22
Koprivnica

KLASA: 601-05/22-01-07
UR.BR.:2137-72/01-22-01/07

Koprivnica, 8. 11.2022.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 i Odluke Upravnog vijeća od 23.9.2022. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica, raspisuje
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
NA PUNO RADNO VRIJEME ZA RAD U DJEČJEM VRTIĆU „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij ili
d) preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili
e) stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima,
– položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s člankom 56. Zakona o predškolskom odgoju
– najmanje pet godina radnog iskustva u predškolskoj ustanovi na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika.
Ravnatelj se imenuje na pet godina, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
Pristupnici/e uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
1. životopis,
2. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi,
3. presliku dokaza o položenom stručnom ispitu
4. dokaz o državljanstvu
5. dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis o radno pravnom statusu – ispis iz evidencije
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
6. a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko
djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja
b) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni
postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja
c) potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju , ne stariju od dana objave natječaja
7. izjava kandidata o nepostojanju zapreka iz čl. 25. Zakona za prijem u radni odnos (vlastoručno potpisana),
8. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidata
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Smiješak“, Starogradska ulica 22, Koprivnica, s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja/icu”.
Natječaj traje od 8. 11. 2022. .g. do 15. 11. 2022.g Rok za dostavu prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, zaključno s 15. 11.2022..g.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete.
Pristupnici/e koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu.
Pristupnici/e koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19. i 84/21.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnici/e koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka I. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21 ), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka I. članka 49. Zakona civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića, mrežnim stranicama vrtića i na mrežnim stranicama HZZ-a.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Isprave se dostavljaju u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se, a prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici/e dužni su predočiti originale traženih dokumenata.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Upravno vijeće pridržava pravo da ne prihvati niti jednu prijavu ukoliko smatra da niti jedna prijava ne udovoljava uvjetima natječaja.
Predajom natječajne dokumentacije smatra se da kandidat koji je izabran na natječaju dao svoju suglasnost da mu se objave osobni podaci (ime i prezime, mjesto prebivališta i stručna sprema).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Predsjednik Upravnog vijeća

N A T J E Č A J – PSIHOLOG

KLASA: 601-05/22-02-03/05

UR.BR.:2137-72/01-02-22-03/05-01

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana 26. rujna 2022., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)
 •  na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelja

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
 2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
 • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

U Koprivnici, 26. rujna 2022.

v.d.  Ravnateljica:

Marija Dolenec, prof.