Arhiva kategorije: Obavijesti

OBAVIJEST O PROVEDBENOM PLANU RADA DJEČJEG VRTIĆA SMIJEŠAK

OBAVIJEST O PROVEDBENOM PLANU RADA DJEČJEG VRTIĆA SMIJEŠAK

U RAZDOBLJU OD 11.05. DO 22.05.2020.

Poštovani roditelji,

Prema uputama i preporukama HZJZ-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH (poveznica na dnu) u Dječji vrtić Smiješak mogu polaziti djeca:

– čija oba roditelja imaju radnu obvezu odlaska na radno mjesto  (potrebno je u vrtić dostaviti potvrde poslodavca za oba roditelja osobno 11.05.2020. ili putem e-maila vrtića do 8.05.2020.)

– koja nemaju adekvatnu zamjenu za čuvanje

– koja nisu kronični bolesnici

– koja su zdrava

Roditelji koji imaju potrebu za smještajem djeteta u vrtić (a zadovoljavaju upute HZJZ-a) dužni su ispuniti PRIJAVU DOLASKA DJETETA U VRTIĆ (preuzeti u prilogu, ispuniti i u PDF formatu poslati na e-mail vrtića dvsmijesak@gmail.com do 8.05.2020. ili osobno predati isprintanu i ispunjenu prijavu kod dolaska djeteta u vrtić 11.05.2020.)

Djeca se smještavaju u razdoblju od 11.05. do 22.05.2020. te neće biti moguće naknadno uključivanje u skupinu u tom razdoblju.

O mogućnosti smještavanja djece od 25.05.2020. obavijestit ćemo vas putem web stranice vrtića nakon daljnjih mjera Stožera civilne zaštite RH.

Djeca iz skupina Bubamare i Cvjetići boravit će zajedno u prostoru skupine Cvjetići (ulaz 1) dok će djeca iz skupina Leptirići i Pčelice zajedno boraviti u dosadašnjem prostoru (ulaz 2).

U nastavku objavljujemo Protokol postupanja za roditelje (koji će dovoditi dijete u vrtić od 11.05. do 22.05.) te Protokol ulaska djece i svih zaposlenih u objekt vrtića.

Preporuke za rad s djecom rane i predšk. dobi, MZO 5.5.2020.

PRIJAVA DOLASKA DJETETA U VRTIĆ

PROTOKOL DOLASKA I BORAVKA SVIH ZAPOSLENIH I DJECE U DJEČJEM VRTIĆU

SMIJEŠAK

PROTOKOL POSTUPANJA ZA RODITELJE

 

O B A V I J E S T (OBAVIJEST O PLAĆANJU VRTIĆA TIJEKOM MJERA IZOLACIJE USLIJED POJAVE COVID-19 VIRUSA)

O B A V I J E S T

(OBAVIJEST O PLAĆANJU VRTIĆA TIJEKOM  MJERA IZOLACIJE USLIJED POJAVE COVID-19 VIRUSA)

Poštovani roditelji,

obraćam Vam se kako bih Vam se u ime svih zaposlenih u vrtiću i u svoje osobno ime, zahvalila na razumijevanju, razboritosti i solidarnosti koju iskazujete prema našoj vrtićkoj zajednici s ciljem da očuvamo međusobnu sigurnost i zdravlje.

Vjerujem kako smo svi svjesni da se nalazimo u vremenu i okolnostima koje nitko od nas nije ranije iskusio i za koje ne znamo koliko će trajati. Vrijedno bi bilo kada bismo ovu situaciju iskoristili prije svega za obnavljanje obiteljskog zajedništva, vrijednosti strpljenja, skromnosti, nesebičnosti, međusobne solidarnosti i humanosti te da iz ovoga zajedno izađemo kao ljudi boljeg, plemenitijeg duha.

Moram napomenuti kako je u proteklo vrijeme uloženo zaista mnogo zajedničkog truda, vremena, prijedloga i razumijevanja s ciljem pronalaženja najboljeg mogućeg rješenja za budućnost svih nas, kako za vas roditelje i djecu, tako i za vrijedne zaposlenike Vašeg i našeg vrtića Smiješak.

Stoga vam šaljemo link: https://koprivnica.hr/novosti/nakon-novih-mjera-grada-koprivnice-roditelji-oslobodeni-od-placanja-vrtica-i-obrta-za-cuvanje-djece-u-iducih-tri-mjeseca/ na kojem se nalazi odluka Grada da će od 1.4.2020. pa do iduća 3 (tri) mjeseca svi roditelji, koji ne koriste uslugu smještaja djeteta u vrtićima, biti u potpunosti oslobođeni plaćanja mjesečnog računa prema vrtiću.

U svakom slučaju molimo da svi roditelji podmire sva svoja dugovanja prema vrtiću, uključujući i račune za ožujak 2020. najkasnije do 10.4.2020. Umanjenja koja se odnose na mjesec ožujak 2020. (bolovanja djece, razdoblje od 16.03. do 31.3.2020. te nerealizirani sati kraćih programa) bit će obračunata na računu kod uspostave redovnog rada vrtića i to po kriterijima umanjenja od 7kn/dn, sve sukladno sklopljenom Ugovoru.

Svim zaposlenicima Dječjeg vrtića Smiješak će biti osigurana radna mjesta kao i opstanak vrtića do prestanka ove teške situacije i to uz pomoć gospodarskih mjera iz državnog i gradskog proračuna te osnivača koji su nam u ovom trenutku izašli u susret.

Dijelimo s Vama nadu što skorijeg izlaska, oporavka od posljedica mjera izolacije kao i uspostave normalizacije svakodnevnog života.

Čuvajte sebe i svoje bližnje!

Topli pozdrav svim članovima obitelji korisnika DV Smiješak!

Eva Trošelj, ravnateljica

OBAVIJEST RODITELJIMA DJECE DORASLE ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Slijedeći preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske obavještavamo roditelje djece koja su dorasla za upis u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2020./2021. da se od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine na području Koprivničko-križevačke županije do daljnjega obustavljaju sve aktivnosti vezane za upis djece u prvi razred osnovne škole, što se posebice odnosi na dolazak djece u pratnji roditelja na preglede u prostorije Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije te dolazak na preglede u školske ustanove.

Koprivničko-križevačka županija će u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije izraditi novi raspored pregleda djece te će roditelji biti pravodobno obaviješteni o novim terminima putem internetskih stranica školskih i predškolskih ustanova te internetskih stranica osnivača školskih ustanova.

PROČELNICA
Ana Mušlek, dipl. oec.

 

OBAVIJEST – PRIVREMENO ZATVARANJE VRTIĆA ZBOG KORONA VIRUSA

Poštovani roditelji,

prema preporuci predsjednika Vlade Republike Hrvatske te u skladu s Odlukom gradonačelnika Mišela Jakšića Dječji vrtić Smiješak Vas obavještava da se privremeno zatvara na dva tjedna počevši od ponedjeljka, 16.03.2020. zbog poštivanja mjera prevencije širenja korona virusa.

Iznimno smo u mogućnosti organizirati dežurstvo za boravak one djece čiji roditelji nikako ne mogu osigurati alternativni boravak djeteta kod kuće uz uvjet da je dijete potpuno zdravo te uz prethodnu najavu navedene potrebe ravnateljici vrtića na broj 098 419 219.

Molimo sve za razumijevanje i odgovorno pojedinačno ponašanje za dobrobit sviju nas!

Hvala!

Uprava DV Smiješak

Koprivnica, 24.02.2020.

KLASA:601/02-20/02-01

URBROJ:2137-72/01-15/01

Temeljem članka 31. Statuta Dječjeg vrtića Smiješak i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Upravno vijeće putem elektroničke pošte dana 24. veljače 2020. donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA:

– POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS)

– ODGOJITELJA

I.

Poništava se Natječaj za pomoćnog kuhara/icu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu te Natječaj za odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu objavljeni na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Smiješak dana 18.02.2020., zbog propusta učinjenih u tekstu Natječaja.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića „Smiješak“

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg  vrtića”Smiješak”

Matija Dolenec, dipl. ing.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA- NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                                   tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                               dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Odgojitelja – na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno, 1 izvršitelj/ica, M/Ž

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj:133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Smiješak.    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne Novine“, broj: 82/08, 138/12). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu treba priložiti sljedeće:

 1. Curriculum vitae (životopis)
 2.  Domovnicu ili dokaz o državljanstvu EU
 3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene  ovim natječajem (diploma).                                                                                                      
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (svjedodžba o položenom stručnom ispitu).       
 5. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne    stariji od dana objave natječaja).
 6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju:                                                                   -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.    stavak 2.), ne starije od dana objave  natječaja
  -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak  25. stavak 4.), ne starije od dana objave natječaja,
 7. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).                                                       Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                                              STAROGRADSKA ULICA   22                                                                                         

48 000 KOPRIVNICA        

(s naznakom: „Prijava na Natječaj za odgojitelja“)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru  kandidata.

Dječji vrtić Smiješak zadržava pravo poništenja natječaja.                                                               Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

 

KLASA: 601/02-20/02-01                                                                                                                                URBROJ: 2137-72/01-11/01-5

Natječaj je objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrtic-smijesak.com                                            Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“                                                                                          Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA-SPREMAČICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                     tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                   dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme

(do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju              („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću   („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Domovnicu
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5.  Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje   zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti  kojim se  dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se poštom ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                      STAROGRADSKA ULICA 22

48 000 KOPRIVNICA   (s naznakom „za natječaj – pomoćni kuhar – spremač“)

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.

KLASA: 601/02-20/02-01

URBROJ: 2137-72/01-10/01-5

Natječaj objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrticsmijesak.com

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“

Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje