Arhiva kategorije: Obavijesti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA- NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                                   tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                               dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

Odgojitelja – na određeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno, 1 izvršitelj/ica, M/Ž

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete sukladno članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13 ), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj:133/97) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Smiješak.    Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne Novine“, broj: 82/08, 138/12). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu treba priložiti sljedeće:

 1. Curriculum vitae (životopis)
 2.  Domovnicu ili dokaz o državljanstvu EU
 3. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene  ovim natječajem (diploma).                                                                                                      
 4. Dokaz o položenom stručnom ispitu (svjedodžba o položenom stručnom ispitu).       
 5. Elektronički zapis mirovinskog staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne    stariji od dana objave natječaja).
 6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o  predškolskom odgoju i obrazovanju:                                                                   -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.    stavak 2.), ne starije od dana objave  natječaja
  -potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak  25. stavak 4.), ne starije od dana objave natječaja,
 7. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat dužan je prije izbora predočiti izvornik ili ovjerene preslike navedenih dokumenata. Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).                                                       Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava s potrebnim dokazima o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja je 8 dana od dana objave natječaja.

Pisane prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                                              STAROGRADSKA ULICA   22                                                                                         

48 000 KOPRIVNICA        

(s naznakom: „Prijava na Natječaj za odgojitelja“)

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru  kandidata.

Dječji vrtić Smiješak zadržava pravo poništenja natječaja.                                                               Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

 

KLASA: 601/02-20/02-01                                                                                                                                URBROJ: 2137-72/01-11/01-5

Natječaj je objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrtic-smijesak.com                                            Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“                                                                                          Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA-SPREMAČICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                     tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                   dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme

(do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju              („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
 2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću   („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 1. Životopis
 2. Domovnicu
 3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
 5.  Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje   zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
 7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti  kojim se  dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se poštom ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                      STAROGRADSKA ULICA 22

48 000 KOPRIVNICA   (s naznakom „za natječaj – pomoćni kuhar – spremač“)

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.

KLASA: 601/02-20/02-01

URBROJ: 2137-72/01-10/01-5

Natječaj objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrticsmijesak.com

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“

Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

OBAVIJEST – PREDBILJEŽBE ZA UPIS DJECE

OBAVJEŠTAVAMO  VAS  DA  ĆE  SE  PREDBILJEŽBE  ZA  UPIS  DJECE

U  DJEČJI  VRTIĆ  „SMIJEŠAK“  ZA  NAREDNU

2020./2021. PEDAGOŠKU  GODINU 

ZAPRIMATI  ZAKLJUČNO  DO  31.12.2019. g.

 

PREDBILJEŽBU  MOŽETE  OSTAVITI  NA  E-MAIL  VRTIĆA: dvsmijesak@gmail.com

ILI  NA  TELEFON: 048/621-620

 

PODACI:

IME  I  PREZIME  DJETETA,  IME  I  PREZIME MAJKE,  IME  I  PREZIME OCA,  KONTAK  BROJEVI  MOBITELA  RODITELJA,  AKTIVNA  E-MAIL  ADRESA,  ADRESA  PREBIVALIŠTA

UPISUJU SE DJECA KOJA SU ROĐENA:

1.04.2017.  ­– 31.03.2018. – U MLAĐU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2016.  – 31.03.2017. – U SREDNJU ODGOJNU SKUPINU

1.04.2015.  – 31.03.2016. – U STARIJU ODGOJNU SKUPINU

PREDŠKOLSKA  SKUPINA  ZA  DJECU  ROĐENU  U  RAZDOBLJU  1.04.2014. – 31.03.2015.  JE  POPUNJENA  I  OVE  GODINE  NE  UPISUJEMO  DODATNU  DJECU  U  TU  SKUPINU.

O  REZULTATIMA  UPISA  MOŽETE  SE  INFORMIRATI  OD  1. VELJAČE  2020.  NA  GORE  NAVEDENE  KONTAKTE.

PREDNOST  PRI  UPISU  IMAJU  DJECA  TRENUTNIH  ILI  BIVŠIH  KORISNIKA  USLUGA  DJEČJEG  VRTIĆA  „SMIJEŠAK“.

DATUMI  UPISA  I  INTERVJUA  RODITELJA  S  DJECOM  BIT  ĆE  OBJAVLJEN  PUTEM  OBAVIJESNE  PLOČE  I  WEB  STRANICE  VRTIĆA.

Ravnateljica:

                                                                                                                                                        Eva Trošelj

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-39/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna   sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom   odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-38/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

 1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

           – životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a

           stručnog ispita (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatsko  zavoda za

          mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim  propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja odluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.

NATJEČAJ – RADO MJESTO PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                 tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                          dvsmijesak@gmail.com

Klasa: 601/02-19/08-01

Ur.broj: 2137-72/01-37/01                                      Koprivnica, 9. kolovoza 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 1. sjednici donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

 1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
 2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:

– životopis – vlastoručno potpisan

         – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)

         – uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a stručnog ispita   

           (preslika)

         – domovnicu (presliku)

         – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog

          zavoda za mirovinsko osiguranje)

         – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o

          predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od šest  mjeseci)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48000 Koprivnica – za natječaj

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenjaodluke o zasnivanju radnog odnosa.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 9.08.2019.