Arhiva kategorije: Obavijesti

UPISI DJECE U DV “SMIJEŠAK”

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE UPISI DJECE U DV „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU ODRŽAVATI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

20.2.2018. (utorak) i 21.2.2018. (srijeda)

od 15:00 do 17:00 sati

22.2.2018 (četvrtak) i 23.2.2018. (petak)

od 07:00 do 09:00 sati

 

                                                                     Ravnateljica:

                                                                      Eva Trošelj

 

Rezultati natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice

Na temelju natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na mjesto odgojiteljice, objavljenog 12.12.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 5. sjednici donijelo odluku o prihvaćanju Nikoline Šulj na mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

Na temelju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja, objavljenog 8.12.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” na svojoj 5. sjednici donijelo odluku o prihvaćanju Helene Piliček i Marine Matulec na radno mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Dječji vrtić „Smiješak“

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

e-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

tel:048/621-620

J A V N I   P O Z I V

Na temelju čl. 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica raspisuje

                                                                   N A T J E Č A J

                     za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

ODGOJITELJ/ICA – na određeno (12 mjeseci), puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja  predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša  stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni  diplomski studij  ili specijalistički studij  za odgojitelja

– sukladno mjerama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uz prijavu (zamolbu) priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. elektronički zapis osiguranja iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 3. presliku domovnice
 4. presliku rodnog lista
 5. presliku osobne iskaznice
 6. životopis (vlastoručno potpisan)
 7. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 8. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Natječaj je otvoren od 12.12.2017. do 19.12.2017. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj za izbor pripravnika odgojitelja” poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska 22, 48 000 Koprivnica.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica.

                                                                                                    Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak”

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

e-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

tel:048 621 620

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 31. Statuta Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja   predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša    stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni    diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu (zamolbu) priložiti:

 1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
 2. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
 3. elektronički zapis osiguranja iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. presliku domovnice
 5. presliku rodnog lista
 6. presliku osobne iskaznice
 7. životopis (vlastoručno potpisan)
 8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
 9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu dostaviti rješenja kojima dokazuju prava prednosti pod jednakim uvjetima.

Natječaj je otvoren od 8.12.2017. do 15.12.2017. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj” poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska 22, 48 000 Koprivnica.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak”

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

E-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

 

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 31. Statuta Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica

 

 1. Uvjeti:

– za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja je završila  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij  odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

 1. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine
 1. Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

– presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu

– presliku domovnice

– presliku rodnog lista

– životopis

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od tri (3) mjeseca

– vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje  zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07, 94/13)

– elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 1. Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog i ženskog spola
 1. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom u roku

osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska ulica 22,

48 000 Koprivnica s naznakom: “Natječaj za ravnatelja”

 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 1. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku četrdesetipet (45) dana od

dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                     Dječji vrtić “Smiješak”

                                                                                     Upravno vijeće

Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme

Na temelju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, objavljenog 11.8.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donijelo odluku o prihvaćanju Helene Piliček na radno mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rezultati natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

Na temelju natječaja za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno objavljenog 11.8.2017. na mrežnim stranicama DV “Smiješak” i stranicama HZZ-a, obavještavamo sve kandidate koji su podnijeli zamolbu da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donijelo odluku o prihvaćanju Sanje Sokač na radno mjesto odgojiteljice.

Objavom rezultata natječaja na web stranici vrtića smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.