N A T J E Č A J – PSIHOLOG

KLASA: 601-05/22-02-03/05

UR.BR.:2137-72/01-02-22-03/05-01

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana 26. rujna 2022., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

  1. PSIHOLOGA/INJE – 1 izvršitelj/ica na određeno (4 sata mjesečno)
  •  na određeno nepuno radno vrijeme – 1 izvršitelja

UVJETI za radno mjesto psihologa/inje su:

  1. završen diplomski sveučilišni studij psihologije ili integrirani diplomski studij psihologije
  2. položen stručni ispit za psihologa

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te iskustvo u radu s darovitom djecom.

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
  • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;

  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • presliku domovnice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

Prijave dostaviti isključivo na email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

U Koprivnici, 26. rujna 2022.

v.d.  Ravnateljica:

Marija Dolenec, prof.