N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

E-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

 

Na temelju čl. 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 31. Statuta Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica

 

  1. Uvjeti:

– za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja je završila  preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij  odgovarajuće vrste kojom je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim  propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste i ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja

  1. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine
  1. Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi

– presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu

– presliku domovnice

– presliku rodnog lista

– životopis

– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od tri (3) mjeseca

– vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje  zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07, 94/13)

– elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

  1. Na natječaj se mogu javiti kandidati muškog i ženskog spola
  1. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se preporučeno poštom u roku

osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska ulica 22,

48 000 Koprivnica s naznakom: “Natječaj za ravnatelja”

  1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  1. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku četrdesetipet (45) dana od

dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

                                                                                     Dječji vrtić “Smiješak”

                                                                                     Upravno vijeće