N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Dječji vrtić “Smiješak”

Starogradska ulica 22

48 000 Koprivnica

e-mail:dvsmijesak@gmail.com

www.vrtic-smijesak.com

tel:048 621 620

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i čl. 31. Statuta Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja   predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša    stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni    diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu (zamolbu) priložiti:

  1. presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi
  2. presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
  3. elektronički zapis osiguranja iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  4. presliku domovnice
  5. presliku rodnog lista
  6. presliku osobne iskaznice
  7. životopis (vlastoručno potpisan)
  8. vlastoručno napisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)
  9. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu dostaviti rješenja kojima dokazuju prava prednosti pod jednakim uvjetima.

Natječaj je otvoren od 8.12.2017. do 15.12.2017. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “za natječaj” poštom ili osobno na adresu: Dječji vrtić “Smiješak”, Starogradska 22, 48 000 Koprivnica.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Svi kandidati će biti pravovremeno obaviješteni o rezultatima natječaja putem web stranice vrtića.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića “Smiješak” Koprivnica.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak”