Natječaj za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE

KLASA: 601-05/23-04

UR.BR.:2137-72/01-23-01/04

 

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” dana  29.03.2023., objavljuje

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE – na puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno

 

  •  na neodređeno puno radno vrijeme   – 1 izvršitelj
  •  Na određeno radno vrijeme  (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis;
  • presliku dokaza o  stručnoj spremi;
  • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
  • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od dana objave natječaja;
  • presliku osobne iskaznice
  • dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka

HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu ne starije od dana od objave Natječaja;

Uvjeti:  Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića  „Smiješak“ Koprivnica dana 29. ožujka 2023. godine. Rok za podnošenje prijava na Natječaj s traženim prilozima je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića „Smiješak“ Koprivnica.

Prijave na Natječaj s traženim prilozima odnosno dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić „Smiješak“ Starogradska ulica 22, 48000 Koprivnica, s naznakom na omotnici: „Prijava na natječaj za radno mjesto odgojitelja“.

Prijave se mogu dostaviti i na  email: dvsmijesak@gmail.com   (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).

 

Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ima pravo ne izabrati niti jednog kandidata na pojedino radno mjesto odnosno poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično u odnosu na pojedino radno mjesto.

 

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke o izboru. Dječji vrtić zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate o rezultatima Natječaja putem elektroničke pošte na adresu elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na Natječaj.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da je Dječji vrtić „Smiješak“ Koprivnica ovlašten prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provođenja natječajnog postupka, a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka te ostalim propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.

U Koprivnici, 29.03.2023.

 

PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  VIJEĆA:

Matija Dolenec, ing.