NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNI KUHAR/ICA-SPREMAČICA

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA

Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica                     tel: 048/ 621 620

www.vrtic-smijesak.com                                                   dvsmijesak@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Smiješak“  Koprivnica

raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

POMOĆNI KUHAR/ICA – SPREMAČ/ICA (SSS) – jedan izvršitelj na određeno vrijeme

(do povratka s bolovanja) u punom radnom vremenu

Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. predviđene člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju              („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13)
  2. određene člankom 8. točkom 9. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću   („Narodne novine“, broj:133/97)

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  1. Životopis
  2. Domovnicu
  3. Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni  postupak – ne starija od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
  5.  Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  6. Vlastoručno napisanu i potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje   zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  7. Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa dokaz (uvjerenje) o zdravstvenoj sposobnosti  kojim se  dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za kojeg je raspisan natječaj i sanitarnu iskaznicu.

Svi traženi dokumenti prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod zasnivanja radnog odnosa prema posebnom Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovim njihovih obitelji („Narodne novine, broj, 121/17) , dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti po posebnom Zakonu pri zapošljavanju, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i preslike potrebne dokumentacije prema posebnom Zakonu.

Dokaze kandidata koji se pozivaju na pravo prednosti po posebnom Zakonu možete pronaći na slijedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola (čl.13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08).

Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Smiješak na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči vrtića.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju natječaja podnose se poštom ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića i oglasnoj ploči dječjeg vrtića, na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“                                                                                                      STAROGRADSKA ULICA 22

48 000 KOPRIVNICA   (s naznakom „za natječaj – pomoćni kuhar – spremač“)

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora.

KLASA: 601/02-20/02-01

URBROJ: 2137-72/01-10/01-5

Natječaj objavljen dana 18.02.2020. na: www.vrticsmijesak.com

oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Smiješak“

Mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje