ODGOJ DJECE TEMELJEN NA DEMOKRACIJI I POŠTIVANJU DJEČJIH PRAVA

Dječji vrtić je društvo u malom gdje djeca trebaju iskusiti demokraciju te početi razvijati vještine i sposobnosti koje će im omogućiti da postanu djelotvorni članovi demokratske zajednice, a kasnije i aktivni građani koji se zalažu za ljudska prava i pravednost u društvu.

Pod demokratskim odgojem se podrazumijeva proces stjecanja znanja, stavova, vrijednosti i vještina nužnih za život u demokratskom, pluralističkom društvu.

Sukladno tome, ono što život u dječjem vrtiću omogućuje je iskustvo da dijete iznese vlastito mišljenje te da ga ostali saslušaju i uvaže, iskustvo susreta s različitim mišljenjem vršnjaka, zajedničko donošenje odluka, prihvaćanje različitosti, razvijanje tolerancije i suradnje. S obzirom na to da djeca predškolske dobi uče na temelju modela, važno je da odgojitelji (i roditelji) budu djeci primjer moralnih osobina, svjesni vlastitog ponašanja u interakciji s  djecom i drugim odraslima.

Predškolski programi su  određeni  humanističko razvojnom koncepcijom koja se zalaže da se, u svim dječjim vrtićima, kontinuirano provodi odgoj i obrazovanje za ljudska prava. Posebna pažnja pridaje se dječjim pravima koja proizlaze iz Konvencije o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je temeljni pravni dokument u kojem se, po prvi puta, djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a donesena je 20.11.1989. godine. Odgoj i obrazovanje djece provodi se  sukladno sa četiri temeljna prava iz Konvencije, a to su:

  • Načelo prema kojem svako dijete ima pravo na život i razvoj
  • Načelo nediskriminacije
  • Načelo najboljeg interesa djeteta
  • Načelo slobode iznošenja mišljenja

Ciljne vrijednosti takvog odgoja i obrazovanja prožete su kroz jačanje djetetove ličnosti, jačanje djetetove socijalne kompetencije, djetetovo sagledavanje zajednice kao cjeline u kojoj vlada međuovisnost i koja svojim članovima osigurava određena prava, ali i zahtjeva odgovornost pojedinca za vlastite postupke, te usmjerava na znanja i spoznaje o međusobnoj povezanosti svih ljudi i njihovog djelovanja na globalnoj razini. Odgoj za ljudska prava, u sustavu predškolskog odgoja, provodi se u cjelokupnom ozračju dječjeg vrtića, kroz svakodnevne situacije i kroz planski stvorene situacije s ciljem usvajanja elementarnih znanja, stavova i vještina i poticanja socijalno prihvatljivog ponašanja. U takom okruženju djecu se potiče na usvajanje humanih vrijednosti kao što su odgovornost, poštovanje, tolerancija, prijateljstvo, suradnja, pravednost, nenasilje, solidarnost i briga za druge; te razvoj moralnog ponašanja. Moralno ponašanje se odvija u svojevrsnim etapama, od postizanja samokontrole, prosocijalnog ponašanja i tzv. ,moralnog ponašanja do altruizma kao spontanog ponašanja koje se temelji na unutarnjem zadovoljstvu radi učinjenog dobra za drugoga, a bez osobne koristi.

Samo u okruženju u kojem se poštuju prava svake pojedine osobe i u kojem vlada ozračje demokracije, djeca mogu izrasti u odgovorne i tolerantne osobe koje se zalažu za ljudska prava i štite ih od povreda i nepravde. Da bismo djecu odgojili na taj način, potrebno je da i sami odgojitelji i roditelji svojim životom, radom i ponašanjem budu uzor djeci.