ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

DJEČJI VRTIĆ „SMIJEŠAK“ KOPRIVNICA
Starogradska ulica 22, 48 000 Koprivnica
tel: 048/ 621 620
www.vrtic-smijesak.com
dvsmijesak@gmail.com
Klasa: 601/02-19/02-01
Ur.broj: 2137-72/01-14/01
Koprivnica, 14. veljače 2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Smiješak” donosi odluku o Raspisivanju natječaja za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studija za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišno diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja sukladno čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati uz pisanu prijavu za natječaj prilažu:
– životopis – vlastoručno potpisan
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a
stručnog ispita (preslika)
– domovnicu (presliku)
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužni su dostaviti potvrde/uvjerenja kojima dokazuju prava prednosti.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.

Pisane prijave zaprimaju se osobno ili poštom na adresu:
Dječji vrtić “Smiješak”
Starogradska ulica 22
48000 Koprivnica – za natječaj
O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni pisanim putem (poštom ili
e-mailom ukoliko ga kandidat navede u prijavi) u roku od 30 dana od donošenja
odluke o zasnivanju radnog odnosa.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječaj je objavljen na web stranici vrtića i oglasnoj ploči HZZ-a te Dječjeg vrtića „Smiješak“ od 14.02.2019.