Mozgalica

Mozgalica je program za potencijalno darovitu djecu. Rano uočavanje sposobnosti darovite djece iznimno je važno za njihov dalji razvoj. Cilj je programa omogućiti odgoj i obrazovanje djece u skladu sa sposobnostima i posebnim potrebama te poticati cjeloviti razvoj potencijala darovite djece kroz kvalitetan obogaćeni program koji slijedi načela diferencijacije i individualizacije u pristupu zadaćama, područjima i sadržajima aktivnosti s djetetom. Ovim se programom nastoji potaknuti zadovoljavanje posebnih (specifičnih) odgojno obrazovnih potreba darovite djece kao npr: potreba za kontaktiranjem s vršnjacima prema intelektualnoj, a ne samo kronološkoj dobi, potreba za radom u obogaćenim i proširenim odgojno – obrazovnim programima, potreba za neovisnošću u učenju i izazovima sve do točke moguće pogreške, potreba da slijede i produbljuju svoje izražene interese, poticati cjeloviti razvoj potencijalno darovite djece kroz kvalitetan, obogaćen program i individualan pristup. Program igraonice provodi se jednom tjedno i organiziran je kao kraći specijalizirani program.  

https://sway.office.com/Z2JoYSfIwqN9WSU8